2023-05-30

Little Library Challenge #2

 

Last week Ali Manning from Vintage Page Designs organized the "5 Day Little Library Challenge". I took part and now I am the proud owner of 3 books with a leather cover :)

Ali Manning van Vintage Page Designs organiseerde vorige week de "5 Day Little Library Challenge".
Ik nam deel en aan het eind van de week had ik ineens 3 boekjes met lederen kaft erbij :)

 For book 2 I again used a piece of leather from a sample book I once received for free. To make the leather a bit firmer I backed it with a piece of cotton fabric. 
 
Net zoals bij het vorige boekje werkte ik met leder afkomstig van een stalenboek voor zetels dat ik ooit eens gratis op de kop kon tikken. Aan de binnenkant kleefde ik stof ter versteviging. 

I attached the signatures to the cover using a 'Wrapped Long Stitch', the beads are a personal addition.

De binding deed ik net zoals Ali toonde met een 'Wrapped Long Stitch', de kralen zijn mijn eigen idee.

Because the signatures were sewn individually I was able to use different colors for each signature.

Door elke katern afzonderlijk te naaien kon ik ook verschillende kleuren draad gebruiken.

For the closure I used a piece of pink elastic cord that was decorated with 2 pompons.

Het boekje sluit met een roze elastiek waar ik 2 pompons aan bevestigde.

I added 4 signatures made from drawing/sketching paper.

Het boekje gevuld met 4 katernen teken/schetspapier.

For the signature wrappers I used handmade paper.

Elke katern kreeg een omslag van handgeschept papier.

2023-05-27

Little Library Challenge #1

 

This week Ali Manning from Vintage Page Designs organized the "5 Day Little Library Challenge". I took part and now I am the proud owner of 3 books with a leather cover :)

Ali Manning van Vintage Page Designs organiseerde afgelopen week de "5 Day Little Library Challenge".
Ik nam deel en aan het eind van de week had ik ineens 3 boekjes met lederen kaft erbij :)

For the first book I used a piece of black leather from a sample book I once received for free. To make the leather a bit firmer I backed it with a piece of cotton fabric. 
 
Voor het eerste boekje gebruikte ik zwart leder afkomstig van een stalenboek voor zetels dat ik ooit eens gratis op de kop kon tikken. Aan de binnenkant kleefde ik stof ter versteviging. 

To attach the 4 signatures to the cover I used a chain stitch. As a closure I added a large button and some black elastic cord.

Voor het naaien van de 4 katernen een kettingsteek gebruikt. Het boekje sluit met een knoop en een elastiek. 

For the signatures I used mixed media paper. I folded the signature wrappers from pink handmade paper.

Mixed Media papier gebruikt voor de katernen en elke katern kreeg een omslag van roze handgeschept papier. 

I really recommend Ali's challenge weeks. Not expensive, the videos are short and very clear, suitable for beginners but you always learn something new or a useful tip or trick. And most of all you receive lots of inspiration from the more than 4000 participants! 

Echt een aanrader deze challenges. Niet duur, de videos zijn kort en heel duidelijk. Alles is afgestemd op beginners maar je leert altijd wel iets bij qua tips. En vooral er valt  heel veel inspiratie te rapen van de meer dan 4000 deelnemers!

2023-05-26

Case Bound Book #5

 

Today I'm sharing the second book I made last week. 

Hier het tweede boekje dat ik afgelopen week maakte.

As you can see on the photo there is a notch at the left of the book, parallel to the spine. This notch ensures the cover opens smoothly. To make that joint/hinge I put a round 'needle' (some kind of knitting needle) in place at the front and back of the book after I finished it and put everything in a book press for a couple of hours.

Zoals je kan zien op de foto maakte ik links een inkeping (kneep) evenwijdig met de rug. Deze kneep zorgt ervoor dat de harde kaft gemakkelijk kan opendraaien. Om de kneep te maken legde ik nadat het boek klaar was 2 ronde stokjes (of breinaalden) net naast de rug aan de voorkant en de achterkant en stak alles in een boekpers voor een aantal uren. 

I didn't use Japanese paper for this book but a sheet of handmade paper from my stash.

Geen Japans papier gebruikte deze keer maar een vel handgeschept papier uit mijn voorraad.

The signatures were folded out of cream colored paper. For the endpapers I used brown cardstock.

De katernen gevouwen uit crèmekleurig papier. Voor de schutbladen gebruikte ik bruin kaartkarton.

I did the sewing of the book block/ text block on cords again.

Het boekblok/tekstblok opnieuw genaaid op koorden. 

A close-up of the endband at the tail of the spine. 

Hier zie je een close-up van één van de kapitaalbanden.

I recently discoverd Bitter Melon Bindery on YouTube. Chanel Ly makes very beautiful books and video's. I'm sure I will make more books soon :)

Ik volg sinds kort Bitter Melon Bindery op YouTube. Chanel Ly maakt heel mooie boekjes en video's. Haar filmpjes werken aanstekelijk, er gaan zeker nog boekjes volgen :)

2023-05-24

Case Bound Book #4

 

I made a few books lately. A long time ago I attended courses IRL where I learned to make case bound books. Making case bounds books takes a lot of steps, before I could start I had to dig up the notes I made then :)

Weer eens een paar boekje gebonden met harde kaft. Lang geleden volgde ik cursussen waar ik deze "case bound" boekjes leerde maken. Dit type boekjes maken is echt een ambacht, het vraagt veel stappen. Voor ik kon beginnen moest ik er toch mijn nota's van toen bijnemen :)

I decorated the covers of this book with Japanese paper I bought at the paper shop by Adeline Klam in Paris. 

Ik bekleedde de kaft  van dit boekje met Japans papier uit de winkel van Adeline Klam in Parijs.

The book measures approx 10 x 15 cm. 

Het boekje meet ongeveer 10 op 15 cm.

For the signatures I used 80 grs lilac copy paper. The endpapers were folded out of cream colored cardstock. I did the sewing of the signatures on cords.

De katernen werden gevouwen van lila kleurig schrijfpapier van 80 gr. Voor de schutbladen gebruikte ik crèmekleurig cardstock. De katernen genaaid op koordjes.

I finished the book off by adding a bookmark. I also adhered endbands to the head and the tail of the spine. 
In the next post I'll show close-up pictures of the book with the brown cover. 

Helemaal volgens de regels van de kunst kreeg het boekje ook een leeslint en kapitaalband thv de rug.
In de volgende post toon ik close-up foto's van het boekje met bruine kaft.

2023-05-19

Japanese Style Booklets

 

Last week I made these 4 small sketchbooks.

Afgelopen week maakte ik deze 4 kleine schetsboekjes.

Each book contains 20 white sheets of sketch paper. The covers are made from thicker paper and all have a black and white pattern.

Elk boekje bevat 20 losse witte blaadjes schetspapier. De kaftjes zijn gemaakt van dikker papier en hebben allemaal een zwart/wit motief. 

I applied four different Japanese stabbindings.

Vier verschillende Japanse bindingen toegepast.

I started with a very simple Japanese stabbinding: "the Four Hole Binding".

Begonnen met een heel eenvoudige Japanse binding: de "Four Hole Binding"

Here you see the "Hemp Leaf Binding".

Dit is de "Hemp Leaf Binding"

I did the "Noble Binding" using pink wax thread.

De "Noble Binding" deed ik met roze wax draad.

For this booklet I've chosen for the "Tortoise Shell Binding".

Bij dit boekje koos ik voor de "Tortoise Shell Binding".

I bought a DIY kit with all the supplies and instructions for the Japanese stabbindings at Papier Rivier Amsterdam. I added wax thread and beads from my stash.

Ik kocht een DIY pakketje met alle materiaal bij Papier Rivier Amsterdam.  Er zaten ook instructies in wat betreft de verschillende bindingen. De verschillende kleuren wax draad en de kralen komen uit mijn eigen voorraad.

2023-05-15

Washi Tape Journal

 

I made this washi tape journal after watching a free tutorial by Vintage Page Designs. I have lots of washi tape in my stash, so it was the perfect occasion to use up some of my tape.

Ik maakte dit tape boekje aan de hand van een gratis lesje van Vintage Page Designs. Ik heb zoveel washi tape in mijn voorraad, het leek me een ideale gelegenheid om die ook eens te gaan gebruiken. 

I covered two long strips of paper with lots of washi tape.

Twee lange stroken papier bekleed met véél strookjes washi tape.

For the sections I used 80 grs green copy paper.

Voor de katernen gebruikte ik groen kopieerpapier van 80 gr.

To attach the signatures to both covers I used a 5-hole pamphlet stitch. All the layers were sewn in one go, the covers were turned over afterwards. This is why the stitches aren't visible at the spine. 

Voor de binding een 5-hole pamphlet stitch gebruikt. Alle lagen in 1 keer genaaid en daarna de kaftjes omgeslagen. Vandaar dat de steken op de rug niet zichtbaar zijn.

Choosing the tape was the hardest part :)

De tape uitkiezen was het moeilijkste werkje :)

I created 4 pockets at the inside of the covers, useful to slide in all kinds of stuff.

Ik maakte 4 flappen aan de binnenkant van de kaften waar losse spullen in opgeborgen kunnen worden.


2023-05-12

Quickstart Watercolor #3

 

I finally took the time to make another tag for the tag book I'm creating for the Quickstart Watercolor online course by Rae Missigman and Sandi Keen.

Na lange tijd nog eens een label gemaakt voor het labelboekje dat ik maak voor de Quickstart Watercolor online cursus van Rae Missigman en Sandi Keene. 

I painted a branch with watercolor paint and and embellished it with scraps of handmade paper.

Een tak geschilderd met aqaurelverf en gecombineerd met handgeschept papier.


A few of the tags I already made.

Een aantal van de labels die ik al maakte.

Before binding the tag book I will first finish all the pages. It's easier to work on loose pages.

Pas als alle pagina's klaar zijn ga ik het boekje inbinden. Het is veel makkelijker om op losse pagina's te werken.

2023-05-11

Adeline Klam #2

 

On this card I used the paper trimmings I talked about in my previous post. 
I started by adhering double sided tape to a cardstock panel, then attached the paper strips one by one. It was not easy to figure out the right composition because a lot of the strips have a rather busy pattern.

Voor dit kaartje gebruikte ik de strookjes Japans papier waar ik het over had in mijn vorige post. 
Begonnen met het bekleden van een stuk papier met dubbelzijdige tape. Daarna de stroken één voor één vastgekleefd. Niet zo makkelijk om alles te doen samen passen, veel stroken hebben een nogal druk patroon. 

I used a Lawn Fawn cross-stitches die to cut out a panel out of the collaged strips. I added a birthday wish and finished the card off by adhering a row of flat beads in pink and orange. 

Een Lawn Fawn stans gebruikt om een paneeltje met kruissteekjes op de rand uit te snijden. Een verjaardagswens opgeplakt en tenslotte nog een rij platte kralen in roze en oranje opgekleefd.

Lawn Fawn: Small Cross-Stitched Rectangle Stackables
Clearly Besotted: Birthday Word Die & Happy Word Die

2023-05-10

Adeline Klam #1

 

During my trip to Paris last year I visited the beautiful paper shop by Adeline Klam. I bought a big bag of paper scraps over there, for almost no money. After more than six months I finally opened the bag and used some of the paper strips to decorate a simple address book from the office supply store. 

Tijdens mijn trip naar Parijs vorig jaar bezocht ik de hele mooie papierwinkel van Adeline Klam. Ik kocht daar een grote zak met restjes papier voor twee keer niks. Na meer dan zes maanden de zak eindelijk eens open gemaakt en een saai adresboekje dat ik kocht in een winkel van bureau artikelen gepimpt. 

Trimmings from the beautiful 'Papier Japonais'.

Afsnijdsels van de mooie collectie 'Papier Japonais'

Of course I had to make a card with the strips of paper as well, so stay tuned...

Natuurlijk maakte ik ook een kaart met de strookjes papier, wordt vervolgd ...