2021-02-28

Unfinished Projects #5

 

 
This is another project I started back in 2020.

Hier nog een projectje wat niet af geraakte in 2020.

The covers of this book were made last year. 
I used 2 canvas boards (size 20 x 20 cm) on which I made prints using my gel printing plate.

Vorig jaar maakte ik al de kaften van dit boek. Ik koos voor 2 canvas boards van 20 x 20 cm. Ik heb er rechtstreeks prints op gemaakt met mijn gel printing plate.

To create the flower on the front cover I applied paint through the large 'Carved Flowers' stencil by Darkroom Door.

Voor de bloem op de voorkant sponsde ik met verf doorheen de grote 'Carved Flowers' stencil van Darkroom Door. 

To obtain bright colors on the rather busy background I first applied white paint through the stencil before adding the green and fucshia colors.

Om de kleuren helder te krijgen op de drukke achtergrond de bloem eerst met witte verf gesponsd en daarna pas met groen en fuchsia aan de slag gegaan.

I folded 22 sections out of white paper.

22 katernen gevouwen uit wit papier.

To bind the book I've chosen to work with my favorite coptic binding.

Mijn favoriete koptische binding gebruikt om het boek te naaien.

Love the exposed sewing on the spine.

Tof dat het naaiwerk zichtbaar is op de rug van het boek.

The inside of the covers were decorated with handmade paper.

De kaften aan de binnenkant bekleed met handgeschept papier.

Stencil Darkroom Door:

2021-02-21

Quickstart Watercolor #1

 

In the 'Quickstart Watercolor' online course by Rae Missigman and Sandi Keen I learned how to paint these abstract flowers. After some practice I made 2 cards using this technique.

In de 'Quickstart Watercolor' online lesjes van Rae Missigman en Sandi Keene leerde ik deze abstracte bloemen schilderen. Na wat oefenen waagde ik me aan 2 kaarten.

I love Rae's non traditional style.

Ik hou van de nonchalante stijl van Rae.

For this project I used my Rembrandt watercolor paints.

Deze keer voornamelijk gewerkt met mijn Rembrandt aquarelverf.

I went total loss with the mark making :)

Met de marks ging ik total loss :)

Stamps 
Darkroom Door: Happy Birthday

2021-02-16

Rubber Dance Stamps #3

 

Made this set of tags using my new Rubber Dance stamps.

Deze set labels gemaakt met mijn nieuwe Rubber Dance stempels.

I was inspired by this video by Suzanne Rose Art.

Ik liet met inspireren door deze video van Suzanne Rose Art.

I worked on white tags on which I stamped with black Archival ink first.

Gewerkt met witte labels en daar eerst op gestempeld met zwarte Archival inkt.

 Next I made a collage using gel prints, patterned tissue paper and handmade paper.

Daarna een collage gemaakt op de labels met gel prints, bedrukt tissue papier en handgeschept papier.

I looked for gel prints in the same colors as the colors on the flowers.

Gezocht naar gel prints die pasten bij de kleuren van de bloemen.

I painted the flowers using watercolor paint.

De bloemen werden ingekleurd met aquarelverf.

I stamped on top of the collages with black ink and made white marks using stamps and paint.

Op de collages gestempeld met zwarte inkt en witte verf.

To finish the tags off I added white splatters...

Om de labels af te werken witte spetters gemaakt...

...and felt hearts.

...en vilten hartjes opgeplakt.

Stamps Rubber Dance:
Pencil Marks #1
Pencil Marks #2
Sketchy Flowers #1
Sketchy Flowers #2

2021-02-15

The Painted Paper Project #2

 

This is another tag made with the new Distress color 'Kitsch Flamingo'.

Opnieuw een label gemaakt met de nieuwe Distress kleur 'Kitsch Flamingo'.

I started by applying light modeling paste through a stencil. After drying I colored the tag using Distress Spray Stain 'Kitsch Flamingo'.

Lichtgewicht structuurpasta aangebracht doorheen een stencil. Na het drogen het label gekleurd met Distress Spray Stain 'Kitsch Flamingo'.

For the online course 'The Painted Paper Project' by Rae Missigman & Sandi Keene I painted a bunch of watercolor flowers and leaves.

Voor de online lessen van 'The Painted Paper Project' van Rae Missigman en Sandi Keene verfde ik een aantal bloemen en blaadjes.

I used a few of these flowers and leaves to make a collage.

Met een deel van deze bloemen en blaadjes een collage gemaakt.

For the tag topper I braided a cord using strips of fabric.

Voor de tag topper strookjes stof gevlochten tot een koordje.

Stamp
Rubber Dance: Sketchy Flowers #2

Tim Holtz Layering Stencil: Grid Dot
Distress Spray Ink: Kitsch Flamingo

2021-02-14

With Love

To create this tag I used the new Distress Ink color ' Kitsch Flamingo'.

Met de nieuwe Distress kleur 'Kitsch Flamingo' aan de slag gegaan bij het maken van dit label.

I started by applying light modeling paste through a stencil. I sprinkled Distress Embossing Glaze 'Kitsch Flamingo' on top of the wet paste and heat embossed it. After drying I colored the background with Distress Spray Stain 'Kitsch Flamingo'.

Begonnen met het smeren van lichtgewicht structuurpasta doorheen een stencil.
Op de nog natte pasta Distress Embossing Glaze 'Kitsch Flamingo' gestrooid en dit verhit. Na het drogen de achtergrond gekleurd met Distress Spray Stain in dezelfde kleur.

I decorated a wooden heart with handmade paper and finished the tag off with all kinds of ribbon, gauze and cord.

Een houten hart beplakt  met handgeschept papier. Verder nog lint, gaas, roosjeslint en touw gebruikt om het label af te werken.

 I sponged te edges of the tag using Distress Ink 'Festive Berries'. Love the effect.

Voor wat contrast de randen van het label gesponst met Distress Inkt 'Festive Berries'.

I colored white ribbon with my favorite colors Distress Spray Stains and Dylusions Ink Sprays. 

Wit lint gekleurd met Distress Spray Stains en Dylusions Ink Sprays in al mijn favoriete kleuren.

I used the pink and red ribbon on today's tag. 

 Het roze en rode lint kon ik al meteen gebruiken voor de tag topper.

Stamps
Rubber Dance: Sketchy Flowers #2

 Tim Holtz Layering Stencil: Hearts
Distress Spray Stain: Kitsch Flamingo
Distress Embossing Glaze: Kitsch Flamingo
Distress Ink: Festive Berries

2021-02-11

The Painted Paper Project #1

 

A while ago I took part in 'The Painted Paper Project', an online course by Rae Missigman and Sandi Keene.

Een tijdje geleden schreef ik me in voor de gratis online cursus 'The Painted Paper Project' van Rae Missigman en Sandi Keene.

'Watercolor Floral Circles' was a fun lesson by Sandi about making customized stickers.

Het leuke lesje 'Watercolor Floral Circles' van Sandi ging over het maken van je eigen stickers.

On these blanco stickers I painted a flower pattern using watercolor paint.

Op deze ronde witte stickers verfde ik met waterverf een soort van bloemenmotief.

After drying I made white splashes and stamped a wish on each sticker.

Na het verven witte spetters gemaakt en op elke sticker een tekst gestempeld.

The stickers are ideal to decorate gifts. These kraft glassine pockets hold small origami papers.

De stickers zijn ideaal om kleine cadeautjes mee te versieren. Hier gebruikte ik kraft glassine zakjes om origami papiertjes in te verpakken.

Here I used them as a closure for enveloppes.

Als sluiting van enveloppes kunnen ze ook gebruikt worden natuurlijk.

I put a small notebook, a set of postcards and a few bits and pieces in white paper bags and closed the bags with the stickers.

Ik stopte een klein notaboekje, een set postkaarten en kleine hebbedingetjes in papieren zakjes en kleefde deze dicht met een sticker.

The stickers only have a diameter of 3 cm, so I had to look for small stamps.

De stickers hebben maar een diameter van 3 cm, het was even zoeken naar stempels die erop pasten.

During the lessons Rae shared a lot of wrapping ideas. She uses ribbon, cord, tassels, charms, clips and many more....very inspiring!

Tijdens de lessen deelde Rae heel veel inpak ideeën. Ze gebruikt lint, koord, kwastjes, klemmen enz....heel inspirerend!

Among others she showed us the things you can add to paperclips to make them pretty. She didn't mention feathers though :)

Ze toonde onder andere wat je allemaal aan een paperclip kan hangen om die mooier te maken. Veertjes noemde ze niet, maar de aanzet was er :)

Stamps Darkroom Door

Tim  Holtz Idea-ology: Kraft Glassine Pockets & ChitChat Stickers

2021-02-07

Birthday Cards #2

Today I'm sharing the rest of the birthday cards I made using gel prints.

Vandaag toon ik de rest van de verjaardagskaarten die ik maakte met gel prints. 
 
I did the backgrounds the same as for these cards but I added extra flowers.

Ik maakte de achtergronden op dezelfde manier als bij deze kaarten maar voegde nog bloemen toe. 

To create the flowers I used the small 'Carved Flowers' stencil by Darkroom Door. 

Voor de bloemen werkte ik met de 'Carved Flowers' stencil van Darkroom Door.

Here I stamped the wish straight onto the card.

Bij dit kaartje de wens rechtstreeks op de kaart gestempeld.

I started by applying yellow paint through a stencil. To create a shadow effect I moved the stencil a tiny bit and sponged again with turquoise paint. 

Eerst gele verf aangebracht doorheen een stencil.  Voor een schaduweffect de stencil iets verschoven en dan nog eens gesponst met turquoise verf.

Today's cards are part of this series of birthday cards.

De kaarten van vandaag maken deel uit van deze reeks verjaardagskaarten.

Stamps
Art Journey: Riples Small

Stencils
Tim Holtz Layering Stencils: Dashes, Diamonds & Plus
Dylusions Small Stencils: Fresh Dots
Dylusions Large Stencil: Boulders
Dina Wakley Media Stencil: Halves
Donna Downey Signature Stencil: Numbers Repeat
Dutch Doobadoo Mask Art: Triangles
Studio Light Grunge Collection: MASKSL16

Lawn Fawn Lawn Cuts: Large Cross-Stitched Circle Stackables