2023-08-29

Fabric Journal

 

Last week I made a book with a summery look.
 
Vorige week een boekje gemaakt met een zomerse uitstraling.

The cover was made from a sturdy pink fabric for coats. For the inside of the cover I used green felt.

De kaft maakte ik van stevige roze mantelstof. Voor de binnenkant van de kaft koos ik groen vilt. 

I attached the felt to the pink fabric by sewing the blanket stitch all around the edges of the cover using green DMC embroidery thread. Before starting the sewing I ironed on the cherries (an appliqué piece) to the front cover.

Stof en vilt aan mekaar vast gemaakt met de dekensteek. Alle randen omboord met deze steek, hiervoor gebruikte ik groen DMC garen. Voor het naaien eerst nog een opstrijkbare kersen applicatie aangebracht.

I folded Khadi paper in half and nested 2 pages into each other to make one signature. The book counts 6 signatures or 48 pages in total.

Het boekje bestaat uit 6 katernen van telkens 2 dubbele pagina's Khadi papier. In totaal telt het boek dus 48 bladzijden. 

I attached the signatures to the cover using a variation on the long stitch. I did the sewing with waxed thread.

De katernen aan de kaft genaaid met een variatie op de langsteek. Om te naaien gebruikte ik gewaxte draad.

This is how the spine looks like.

Zicht vanop de rug van het boekje.

For the binding I was inspired by a YouTube video by Bitter Melon Bindery.

Voor de binding werd ik geïnspireerd door een YouTube video van Bitter Melon Bindery.

2023-08-02

Case Bound Book #6

 

A while ago I tried to make bookcloth myself. 

Een tijdje geleden probeerde ik zelf boekbindlinnen te maken.

I searched for scraps of soft pink, blue and beige linen fabric in my stash, I ordered some 'Heat 'n Bond' and watched a tutorial by Bitter Melon Bindery. After that I was ready to give it a try. I attached the paper to the back of the linen fabric with the help of my iron and some Heat 'n Bond. A very simple and easy way to paperback any fabric.

Ik zocht restjes zachtroze, beige en blauw linnen in mijn voorraad, ik bestelde een rolletje 'Heat 'n Bond' en bekeek een instructiefilmpje van Bitter Melon Bindery. 
Ik bevestigde papier op de achterkant van het linnen door het opstrijken van Heat 'n Bond. Dit is een zeer eenvoudige en makkelijke manier om boekbindlinnen te maken.

I decided to make 3 identical case bound books with the bookcloth. So I looked for matching endpapers and ribbon to use as a bookmark.

Ik besloot om 3 identieke 'case bound' boekjes te maken met het boekbindlinnen. Dus ik ging op zoek naar bijpassend papier voor de schutbladen en stukjes lint om te gebruiken als bladwijzer.


I used a French Link Stitch to bind the text blocks. 

Om de boekblokken te naaien koos ik voor een 'French Link Stitch'.


For the inside papers I used 200 grs copy paper.

Voor de bladzijden gebruikte ik schrijfpapier van 200 gr.


The headbands/endbands are handmade as well :)

De kapitaalbanden maakte ik ook zelf deze keer :)


I accidentally spilled some glue on the blue paper so I cut away the messy part and made a pocket. Problem solved :)

Ik morste per ongeluk lijm op het blauwe papier dus sneed ik er een stukje af en maakte een 'pocket' achteraan in het boekje. Probleem opgelost :)


I never made landscape size case bound  books before. The books measure 15 x 21 cm.

Dit liggend formaat 'case bound' boekjes maakte ik niet eerder. De boekjes meten 15 x 21 cm.


For the pockets and the endpapers I used paper by Masterpiece design.

Voor de 'pockets' en de schutbladen werkte ik met papier van Masterpiece design.


Bookcloth is the perfect material for decorating book covers. Once backed with paper the linen fabric becomes very sturdy. These books will last a long time :)
It's easy to apply glue to the paper side of the linen and what's more important, the glue doesn't leak through.

Boekbindlinnen leent zich uitstekend om kaften mee te bekleden. Eens het linnen bekleed is met een laagje papier wordt het heel stevig. Deze boeken zullen dus nog lang meegaan :)
Lijm aanbrengen op de papierlaag gaat makkelijk, de lijm lekt ook niet door tot aan de stof. 


No glue spots on these endpapiers so no pockets required :)

Hier geen lijm gemorst dus 'pockets' waren niet nodig :)


2023-08-01

Fodder Challenge #3

 

During Fodder Challenge 2023 Sarah Gardner taught us how to make 'Woven Fodder Papers'. I colored the backgrounds with ecoline ink and made the patterns using a dip pen and ink. 

Tijdens Fodder Challenge 2023 leerde Sarah Gardner ons hoe je 'Woven Fodder Papers' maakt.
Ik kleurde de achtergronden met ecoline inkt en tekende de patronen met 'old school' pen en inkt.

2023-07-31

Fodder Challenge #2

 During July I joined the Fodder Challenge by Willa Wanders. I didn't have time to finish all of the challenges, just did a few that spoke to me. For the cover of this book I was inspired by the lesson of Day 2: 'Collaged Notebook Covers' by Barbara Smucker.


Tijdens de maand juli nam ik deel aan de Fodder Challenge van Willa Wanders. Ik had geen tijd voor alle uitdagingen maar ik koos er een paar uit die me aanspraken. Voor de kaften van dit boek liet ik me inspireren door de videos van dag 2 van Barbara Smucker: 'Collaged Notebook Covers'.

Instead of decorating the covers of a ready made book I've chosen to make covers and bind a book myself.

In plaats van de kaft van een bestaand boek te decoreren maakte ik kaften en bond er zelf een boekje mee.

I used mixed media paper to fold 12 signatures and chose a coptic stitch for the binding. 

Met mixed media papier vouwde ik 12 katernen. Om het boek te binden koos een koptische binding.

For this project I used up some gelli prints from my stash.

Voor dit project kon ik een aantal gelli prints uit mijn voorraad gebruiken.


2023-07-15

Fodder Challenge #1

 

Last week the Free Fodder Challenge 2023 by Willa Wanders started and I'm taking part. I'm working on a few projects for the moment but nothing's ready to share yet. In the meanwhile I made this card using up some 'fodder' that was on my desk for ages. It's a leftover piece from this project.

Vorige week ging de gratis Free Fodder Challenge 2023 van Willa Wanders van start. Ik schreef me in en begon al aan een paar van de uitdagingen maar er is nog niks wat ik kan tonen. Ondertussen maakte ik dit kaartje met een stukje 'fodder' dat al heel lang op mijn werktafel lag rond te slingeren. Het is een restje/oefenwerkje van dit project.

Stamp Darkroom Door: Happy Birthday

2023-07-07

Ireland

 

Made this card for an Ireland lover who turned 50 recently. 
The background was done using Distress Ink and home made masks. The van was colored with Distress Ink as well.

Dit kaartje maakte ik voor een man die onlangs 50 werd en van Ierland houdt. 
Voor de achtergrond gebruikte ik Distress Inkt en zelfgemaakte maskertjes. Het busje werd ook ingekleurd met Distress Inkt. 

Stamps
Deep Red: VW Bus SKU 4X500023
Art Impressions: B-2432 & AA-1378 (greenery)

2023-06-29

Noor

 

Today I'm sharing a card I made for a newborn baby girl. I made cards like this before but there is one condition though, the name cannot count more than 5 letters :)
For the background I used paper by Masterpiece Design. I added 2 strips of leftover handmade paper. The letters were done with alphabet dies. For a 3D effect, I glued 5 layers on top of each other.

Vandaag toon ik een kaartje dat ik maakte voor een pasgeboren meisje. Ik maakte al vaker kaartjes met dit design. Er is echter één voorwaarde, de naam mag uit niet meer dan 5 letters bestaan :)
Voor de achtergrond papier van Masterpiece Design gebruikt. Onderaan 2 restjes handgeschept papier opgekleefd.  Voor de letters gebruikte ik alfabet stansen. Voor een 3D effect kleefde ik telkens 5 laagjes op  mekaar.

To further decorate the card I added a felt star and a text strip with computer generated text. Did some stamping on the card and envelope using 2 small stamps from the Hello Baby Vol 1 stamp set by Darkroom Door. 

Het kaartje verder afgewerkt met een vilten ster en een tekstje dat ik maakte met de computer. Gestempeld op het kaartje en de enveloppe met 2 stempeltjes uit de Hello Baby Vol 1 stempelset van Darkroom Door.

Stamps Darkroom Door

Lawn Fawn: Finley's ABC

2023-06-22

Latch Hook Rug

I finally finished this latch hooking project.

Dit projectje eindelijk eens afgewerkt.

Last year I bought this kit at "We Are Knitters".
With the most awesome wool yarn I made a small latch hook rug. All the materials needed were in the kit: a canvas, a latch hook, 6 colors of wool yarn, a needle, the pattern and a written tutorial.

Vorig jaar kocht ik dit pakket bij "We Are Knitters".
Met super zachte wol maakte ik een klein tapijtje/kleedje. Alle benodigde materialen zaten in het pakket: een canvas, een tapijthaak, 6 kleuren wol, een naald, het patroon met werkbeschrijving.

Latch hooking is not difficult at all, it only takes some time.

Tapijtknopen is helemaal niet moeilijk, wel een geduldwerkje.

It looks nice as an extra cushion in a chair or on a bench, lots of possibilities.

Staat mooi als extra zitting in een stoel of op een bankje, veel mogelijkheden.

2023-06-07

Little Library Challenge #4

 

After making 3 small books for the Little Library Challenge I was brave enough to make a bigger one :)

Na het maken van de 3 boekjes voor de Little Library Challenge heb ik me gewaagd aan groter exemplaar :)

For the cover I used imitation leather. I backed the faux leather with a piece of pink linen fabric.

De kaft gesneden uit een lapje beige kunstleder en de binnenkant bekleed met roze linnen stof. 

Because the edges of the linen frayed a lot I crocheted a row of stitches along the cover. Did this with leftover pink yarn and a thin crochet hook.

Omdat de linnen stof erg rafelde haakte ik een rij vasten langs de rand. Daarvoor gebruikte ik een restje dun roze haakgaren en een hele dunne haaknaald.

Before I could start crocheting I had to make a lot of holes into the leather with a Japanese Screw Punch'.

 Voor ik kon starten met haken moest ik eerst heel veel gaatjes maken in het kunstleder. Dat ging heel makkelijk met een 'Japanese Screw Punch'. 

For the 4 signatures I used watercolor paper.

Ik vouwde 4 katernen van aquarelpapier. 

I attached the signatures to the cover using chain stitches.

Voor de binding een kettingsteek gebruikt.

Each signature was sewn separately.

De 4 katernen werden elk afzonderlijk ingenaaid.

To close the book I wrapped a strip of ribbon around the book which I tied loosely without attaching it to the cover.

Het boekje sluit met een stoffen lint dat ik losjes rond het boekje knoopte zonder het te  bevestigen aan de kaft. 

2023-06-02

Soft Cover French Link Stitch

 

These 2 books with a soft cover are inspired by Chanel Ly from  Bitter Melon Bindery. The binding is a combination of a "Perfect Binding" and a "French Link Stitch". A Perfect Binding is a binding where only glue is used to hold the sections together.

Twee boekjes gemaakt geïnspireerd op het werk van Chanel Ly van Bitter Melon Bindery. Het is een combinatie van een "Perfect Binding" waarbij alleen lijm gebruikt wordt om de pagina's bij mekaar te houden en de "French Link Stitch".

Both books measure 21 x 41 cm. For each book I folded 8 sections from 90 grs sketching paper. Perfect for writing, drawing and sketching.

De boekjes zijn 21 cm hoog en 14 cm breed. De 8 katernen werden gevouwen van schetspapier van 90gr. Ideaal om in te schrijven, te tekenen of te schetsen.

For the covers I used scrapbook paper from Masterpiece Design. Front and back cover were sewn together with the signatures.

Voor de kaften gebruikte ik scrapbook papier van Masterpiece Design. De voor- en achterkaft werden mee genaaid met de katernen. 


After the books were sewn I applied a few layers of PVA glue to the spine.

Na het naaien bracht ik nog een aantal lagen PVA lijm aan op de rug van de boekjes ter versteviging.

I've chosen not to glue the endpapers to the front- and back cover after sewing because I didn't want to hide the beautiful paper :)

Ik koos ervoor om de dubbele kaft niet dicht te kleven na het naaien, zonde van het mooie papier :)

For all of you who are fond of bookbinding I can highly recommend Bitter Melon Bindery on YouTube.

Voor wie van boekbinden houdt is Bitter Melon Bindery op YouTube een aanrader.