2024-04-29

Triple Chain Stitch

 

Ali Manning from the 'Handmade Book Club' has a lot of free tutorials on YouTube as well. I made this book after watching this video. Instead of a leather cover I used a felt cover.

Ali Manning van de 'Handmade Book Club' heeft ook een groot aantal gratis instructiefilmpjes op YouTube staan. Ik maakte dit boekje na het bekijken van deze video. In plaats van leder gebruikte ik vilt voor de kaft.

During 2024 I'm aiming to use up things from my stash as often as possible. I bought the pink piece of felt at a craft fair once. I loved the color and the sturdiness of the felt. Not sure what to do with it at that time but now I could finally use it. 

Dit jaar wil ik proberen zoveel mogelijk spullen uit mijn voorraad op te gebruiken voor mijn projecten. Ik kocht dit lapje roze vilt ooit eens op een hobbybeurs. Ik vond de kleur mooi en het vilt voelde ook mooi stevig aan. Op dat moment had ik nog geen project voor ogen dus het lapje belandde bij mijn voorraad. Nu kon ik het eindelijk gaan gebruiken. 

The 'Triple Chain Stitch' requires 3 signatures. I wanted the signatures to have some volume so I used a thicker Khadi paper.

Voor de 'Triple Chain Stitch' binding zijn 3 katernen nodig. Ik wilde dat de katernen wat volume hadden dus ik maakte ze van dik en stevig Khadi papier.

The 'Triple Chain Stitch' is a binding from a book by Keith Smith.

De 'Triple Chain Stitch' is een binding uit een boek van Keith Smith.

In my opinion the plain cover looked a bit boring so I looked in my stash and stumbled upon this very old iron-on application.

Ik vond de effen kaft nogal saai dus ik zocht in mijn voorraad en botste op een oude opstrijkbare applicatie.

Love the torn/frayed edges of the Khadi paper.

Ik vind de gescheurde/gerafelde randen van het Khadi papier heel mooi.


2024-04-26

Notebook in a Tin #2

 

Each month Ali Manning posts a brand new bookbinding project in the Handmade Book ClubThis month's book is an open flat notebook in a tin.

Elke maand post Ali Manning een nieuw boekbindproject in de Handmade Book Club. Deze maand leert ze ons hoe je een vlak openvallend notaboekje maakt dat in een blikje past. 


I collected tins for a while so this challenge is right up my alley :)
A long time ago I bought two sets of cards during a trip in the UK. These cards came in the cutest tins, hence I bought them. For today's project I used one of those tins. 

In een ver verleden verzamelde ik blikjes dus deze uitdaging past helemaal in mijn straatje :)
Lang geleden kocht ik twee sets kaarten tijdens een reis in de UK. Deze kaarten zaten in de mooiste blikjes, vandaar dat ik ze kocht natuurlijk. Voor het project van vandaag koos ik één van die blikjes.

At the bottom of the tin, a reminder of what was in it. Unfortunately all the cards are already gone so I had to look for a matching card (in what was leftover in the other tin) to use on the cover of my book.

Op de onderkant van het blikje is een herinnering te vinden aan wat er in zat. Jammer genoeg zijn alle kaarten al lang verstuurd. Ik moest dus zoeken naar een bijpassende kaart in wat over was van de andere set om te gebruiken voor de kaft van mijn boekje.

The binding is a combination of a 'Perfect Binding' and a 'French Link Stitch'.
A 'Perfect Binding' is a binding where only glue is used to hold the signatures together. I used the same binding on these notebooks.

De binding is een combinatie van een 'Perfect Binding' waarbij alleen lijm gebruikt wordt om de katernen bij mekaar te houden en een 'French Link Stitch'. Ik gebruikte deze binding ook voor deze notaboekjes.


After glueing the spine of the text block I adhered the front and back cover. Therefore I simply cut a greeting card in two. The back of the card has a print as well so I used it on the back cover.

Na het lijmen van de rug van de tekstblok bevestigde ik de kaften. Daarvoor sneed ik een wenskaart middendoor. De achterkant van de kaart is ook bedrukt, dus deze kon ook als kaft dienen.


For the 8 signatures I used 300 grs watercolor paper. With my 'Crop-A-Dile Corner Chomper' I rounded the corners on the fore edge of the book.

Voor de 8 katernen gebruikte ik aquarelpapier van 300 gr. Met mijn 'Crop-A-Dile Corner Chomper' rondde ik de hoekjes aan de voorrand van het boekje af.


The lift out ribbon with the tag was originally in the tin. 

Het lint met het label zat origineel in het blikje, een meevaller.

2024-04-19

Pocketed Accordion Book in a Tin

Inside the 'Handmade Book Club' there is a guest workshop each month. This month Bel Mills from Scrap Paper Circus taught us how to make a mini pocketed accordion-style book that fits a small tin.

Bij de 'Handmade Book Club' is er elke maand een gast workshop. Deze maand leerde Bel Mills van Scrap Paper Circus ons hoe je een mini accordion boekje maakt van enveloppes. Het boekje past in een blikje.

 
For my Paris inspired project I used a Tim Holtz tin that I decorated using scrapbook paper, rubber stamps, vintage post stamps and embroidery thread.

Mijn project heeft als thema Parijs. Ik werkte met een blikje van Tim Holtz dat ik versierde met scrapbook papier, een oude postzegel, stempelwerk en kruisjessteken.

I again added a ribbon to easily lift out the mini book.

Ook weer een lint aangebracht om het boekje makkelijk uit het doosje te kunnen nemen.

I folded and decorated 6 envelopes with washi tape and tabs. Made an accordion book with the mini envelopes by adhering circles that work as hinges.

Ik vouwde en versierde 6 enveloppes met washi tape en tabjes. Met deze enveloppes maakte ik een accordion boekje door cirkels op te kleven die als scharnieren werken.

Each envelope holds a collaged card.

In elke enveloppe zit een kaartje waar ik een collage op maakte.

 To create the cards I used mail/Paris themed stickers, Darkroom Door stamps and photochips, vintage post stamps... To add some contrast I embroidered a few red cross stitches on each card as well. 
It was a fun project to make and I was able to use a lot of things from my stash. Happy me :)

Voor deze kaartjes gebruikte ik stickers met thema post/Parijs, Darkroom Door stempels en photochips, oude postzegels...Voor wat extra contrast borduurde ik ook op elk kaartje één of meer rode kruisjessteken.
Het was een tof project om te maken en ik kon veel dingen uit mijn voorraad opgebruiken. Helemaal blij mee :)

Stamps Darkroom Door: 

Photochips Darkroom Door: Paris

Scrapbook paper: Masterpiece Design
Tim Holtz Idea-ology: Metal Trinket Tin & washi tape

2024-04-18

Notebook in a Tin #1

Each month Ali Manning posts a brand new bookbinding project in the Handmade Book ClubThis month's book is an open flat notebook in a tin.

Elke maand post Ali Manning een nieuw boekbindproject in de Handmade Book Club. Deze maand leert ze ons hoe je een vlak openvallend notaboekje maakt dat in een blikje past. 
 
Here's my taken on the challenge. I decorated the inside of a biscuit tin with handmade paper and added a ribbon to the bottom to easily lift the booklet out of the tin.

Vandaag toon ik wat ik maakte voor de uitdaging. Ik begon met het koekblikje aan de binnenkant te bekleden met handgeschept papier. Ik bevestigde aan de bodem ook een lint om het boekje gemakkelijk uit het blik te kunnen halen.

I bought the tin as well as the postcard I used on the cover a long time ago during a ski trip in France. It finally came to good use :)

Ik kocht het blik en de postkaart die ik gebruikte voor de kaft lang geleden tijdens een skireis in Frankrijk. Het kwam eindelijk van pas :)

Each signature has a signature wrapper. I folded the signature wrappers from cardstock in matching colors.

Elke katern kreeg een wikkel. Ik gebruikte hiervoor kaartkarton in bijpassende kleuren.

Love how the spine turned out.

De verschillende kleurtjes zorgen voor een leuk effect op de rug van het boekje.

 I wrapped a piece of red elastic cord around the notebook and embellished the cord with a charm from my stash.

Een stuk rood elastisch koord rond het boekje gewikkeld  en het koord versierd met een bedeltje uit mijn voorraad.

I have a big collection of tins so stay tuned for more books in a tin :)

Ik heb een tijdje blikjes verzameld dus ik heb een grote collectie. Er komen nog meer boekjes in een blik aan :)


2024-04-16

Fabric Cover #2

 

Each month Ali Manning posts a brand new bookbinding project in the Handmade Book Club. Books with fabric covers was the topic in March
For my second take on this challenge I worked with the fabric of an old pair of jeans.

Elke maand post Ali Manning een nieuw boekbindproject in de Handmade Book Club. In maart was het onderwerp boeken met stoffen kaften.
Ik maakte een tweede boekje voor de uitdaging. Deze keer ging ik aan de slag met de stof van een oude jeans.

For the 6 signatures I used Khadi paper. Khadi paper is handmade paper from India and is made from 100 % recycled cotton rag. Love the torn edges.

De 6 katernen vouwde ik van Khadi papier. Khadi papier is handgeschept papier uit Indïe. Het wordt gemaakt van 100% gerecycleerd katoen. De gescheurde randen maken het papier nog mooier. 

I attached the signatures to the cover with a chain stitch.

De katernen aan de kaft genaaid met een kettingsteek.

For the inside cover and the bird I worked with Tilda fabric. 

Voor de binnenkant van de kaft en voor de vogel koos ik Tilda stofjes.

Inside the 'Handmade Book Club' there is a monthly guest workshop. During March Buffy Greer from B2XB2 taught us how to make an appliqué bird. For the bird on the front cover I followed her instructions and pattern.

Elke maand wordt er in de 'Handmade Book Club' een workshop gepost van een gastdocent. In maart leerde Buffy Greer van B2XB2 ons hoe je een appliqué vogel maakt. Voor de vogel op de kaft volgde ik haar instructies en patroon.

The book closes with buttons and home dyed ribbon.

Het boekje sluit met knopen en zelf geverfd lint.

To prevent the fabric from fraying I added blanket stitches to the edges of the book.

Omdat de stof niet zou rafelen maakte ik dekensteken langs de randen.
2024-04-01

Fabric Cover #1

 

Each month Ali Manning posts a brand new bookbinding project in the Handmade Book Club. Books with fabric covers was the topic in March

Elke maand post Ali Manning een nieuw boekbindproject in de Handmade Book Club. In maart was het onderwerp boeken met stoffen kaften.

First I had to dig up some nice fabric.

Ik moest dus op zoek naar mooie stofjes.

I've chosen Tilda fabric for the outside covers and matching green and pink cotton fabric for the inside covers.

Ik koos 2 Tilda stofjes met rozen voor de buitenkant en bijpassend groen en roze katoen voor de binnenkant.

I attached the 6 signatures to the cover using a Long Stitch - Link Stitch binding.

De 6 katernen aan de kaft genaaid met een 'Long Stitch - Link Stitch' binding.

As interlining I used fusible webbing. To extra secure all the layers I embroidered a few French Knots.

Opstrijkbare gewatteerde tussenvoering gebruikt. Om de lagen extra te beveiligen hier en daar een Frans knoopje geborduurd.

I decorated the edges with a blanket stitch.

De randen afgewerkt met een dekensteek.

For the signatures I used sketch paper (book on top) and drawing paper.

Voor het bovenste boek schetspapier gebruikt, voor het onderste tekenpapier.

The pages open flat, ideal to work in.

De boekjes vallen mooi vlak open, handig om in te werken.

As a closure I attached home dyed ribbon with a button to the front and back cover.

Voor de sluiting zette ik aan de voor- en achterkant handgekleurd lint vast met een grote knoop.